علی بیرانوند

biranvand@gmail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
کتابداری
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه31 مورد مشاهده
کتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی1391تالیف 
واژه پرداز فارسی و لاتین 20071391تالیف 
کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی1391تالیف 
مبانی کامپیوتر و اینترنت1391تالیف 
واژه پرداز فارسی و لاتین20101393تالیف 
(كاربردي) بكارگيري متدولوژي شش سيگما در بهبود كيفيت خدمات مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري 1390.07.09 1390.11.30کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي وضعيت كتابخانه هاي آموزشگاه هاي دولتي شهر شيراز و مطابقت آن با استانداردهاي ايفلابراي كتابخانه هاي آموزشگاهي جهت ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت آنها 1389.08.18 1390.04.07  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي كتابخانه هاي عمومي شهر شيراز بر اساس طبقه بندي دياني: شناخت موانع احتمالي و رائه راهكارها   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي وضعيت نظام امانت بين كتابخانه اي و خدمات تحويل مدرك در كتابخانه هاي عمومي استان فارس 1389.02.14 1389.08.11  ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل شرايط زمينه اي بروز خلاقيت در كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان فارس بر اساس مدل اولدهام 1392.07.06 1392.12.25سهيلي فرامرز-380172 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثير بهره گيري از كتابهاي الكترونيكي توسط دانشجويان دانشگاه پيام نور استان فارس 1390.12.08 1392.09.19کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان مهارت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور شيراز در شيوه جست جو، دستيابي و ذخيره سازي اطلاعات از منابع الكترونيك 1390.04.11 1392.02.30  ناظر علمی :
(كاربردي) عوامل مؤثر بر تسهيم دانش در ميان كتابداران كتابخانه¬هاي عمومي (مطالعه موردي: كتابخانه¬هاي عمومي استان فارس) 1393.06.08 1393.11.21کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :