عرفانه راسخ جهرمی

rasekh83@gmail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
اقتصاد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه39 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي تجاري صادرات و وارادات محصولات كشاورزي در اقتصاد ايران با استفاده از روش همگرايي طي سالهاي1342-1387 1390.02.07 1390.09.27  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اقتصادي صادرات محصولات كشاورزي و ارائه راهكارها 1387.01.20 1387.06.26  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي مسايل اقتصادي بازاريابي مركبات 1387.10.10 1389.07.14  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :