لیلا نیک منش

nikmanesh@ymail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
استادیار
روانشناسی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) بررسي رابطه بين رضايت زناشويي و سبك هاي دلبستگي دانش اموزان   ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :