لیلا نیک پور قنواتی

leilanikpour@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
علوم اجتماعی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي جامعه شناختي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور نسبت به پوشش اسلامي 1389.09.10 1389.07.12  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه رسانه هاي جمعي و امنيت اجتماعي دختران دانشجوي دانشگاه پيام نور مركز شيراز 1389.07.20 1390.07.25معيني مهدي ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :