منصوره ارزشمند

arzeshmand@hotmail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
تربیت بدنی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
کاربرد مدیریت کیفیت جامع در مراکز دولتی1390تالیف 
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :