محمد قناعتیان جبذری

m_ghanatian57@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
استادیار
فیزیک
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه36 مورد مشاهده
مقاله نامه دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک1393تدوین 
نظریه میدانهای کوانتومی1394ترجمه 
مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم و فناوری نانو، آموزش و کاربرد1394تدوین 
مجموعه مقالات اولین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک1392تدوین 
(بنيادي) بررسي پايداري سياهچاله ها در گرانش هاي تميم يافته به روش عددي   ناظر علمی :
(بنيادي) جوابهاي سياهچاله اي در گرانش شبه-توپولوژيكال مرتبه 4 1392.10.07 1392.10.07بذرافشان افسانه ناظر علمی :
(بنيادي) ررسي واپاشي هاي نيمه لپتوني مزون هاي سنگين از طريق قواعد جمع QCD 1389.03.11 1391.06.12  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي گرانش شبه-توپولوژيكال 1391.03.02 1391.09.07بذرافشان افسانه ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :