سیدمحمد ذبیحین پور

*****
*****
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
فیزیک