مجتبی حمایت خواه

j_hemayat@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
علوم اجتماعی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) تاثير جامعه شناختي سرمايه فرهنگي بر دينداري جوانان شهر جهرم   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي جامعه شناختي تاثير سرمايه فرهنگي بر دينداري جوانان 1389.12.11 1392.01.20  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :