راضیه اعتصامی پور

r.eatesami@gmail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
روانشناسی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
خشونت خانوادگی با تاکید بر همسرآزاری1387تالیف 
(كاربردي) بررسي و مقايسه وضعيت افسردگي و تاب آوري در بيماران قلبي با افراد عادي 1390.10.07 1391.10.10  ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه راهبردي مقابله اي شناختي با نشانه هاي اضطراب و افسردگي در نوجوانان و بزرگسالان 1391.11.03 1392.07.06  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر خشونت خانوادگي زنان متاهل شهرستان جهرم 1387.10.20 1389.06.02  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :