رضا صادقی

reza_geology@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
چینه شناسی، چینه نگاری سکانسی، ریزدیرینه شناسی روزنبران، ریزرخساره ها و محیط رسوبی، تکامل
دانشگاه پیام نور استان فارس
استادیار
زمین شناسی
آزاد اسلامی شیرازکارشناسیزمین شناسی13771381
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدچینه شناسی و فسیل شناسی13811383
دانشگاه اصفهاندکتراچینه شناسی و فسیل شناسی13831388
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز جهرمداوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی شیراز  
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی شیرازکارشناس آزمایشگاه سنگ شناسی13791381
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز جهرمعضو هیأت علمی: تدریس در مقطع کارشناسی زمین شناسی1389تاکنون
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز شیرازعضو هیأت علمی: تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، استاد راهنمای پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 1389تاکنون
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز جهرممدیر بخش زمین شناسی1389تاکنون
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز جهرممدیر گروه علوم پایه1391تاکنون
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز جهرماستاد راهنمای اول دو پایان نامه کارشناسی ارشد در مرکز تبریز13921393
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز جهرماستاد راهنمای دوم یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی بیرجند13931395
آموزشیبه قطبیت دانشگاه پیام نور مرکز تبریزتدریس الکترونیکی (LMS)13941395
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :