صدیقه کامران هکانی

kamran_ss5@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
استادیار
شیمی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه34 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) كاربرد طراحي اورتوگونال به عنوان روش كمومتريكس جهت بهينه سازي سيستم براي اندازه گيري سنيتكي-اسپكتروفتومتري واناديوم   ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :