سولماز ایزدپناه

*****
*****
دانشگاه پیام نور استان فارس
دستیار علمی
مهندسی فناوری اطلاعات