سمیه زارعی باباعربی

ponam6020001@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
علوم تربیتی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اینترنت در مدارس1389تالیف 
(كاربردي) بررسي تاثير روش مطالعه سيستمي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پيام نور 1388.03.18 1389.11.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر برميزان شادماني دانش آموزان با تاكيد بر بعد خانوار(دانش آموزان دوره دبيرستان شهر شيراز کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :